Европейският съвет неколкократно подчертава ключовата роля на образованието и обучението за бъдещото развитие, дългосрочна конкурентноспособност и сциално сближаване в рамките на ЕС. Напоследък Съветът признава, че „разрешаването на проблемите с младежката безработица изисква комбинация от политики и ангажиране на повече сектори и че младежите трябва да придобият умения, съответстващи на пазара на труда. По-тясното сътрудничество между предлагащите обучение и квалификация, социалните партньори и други участнициr следва да бъде насърчавано с цел подпомагане на по-плавен преход от света на училището към света на труда.” (3144th Council meeting, 10 Feb 2012).

От особено важно значение за насърчаване на способността на младите хора да бъдат наети на работа, техния предприемачески потенциал и запознатостта им с пазара на труда са партньорствата между институциите, предлагащи обучение и квалификация и работодателите. Както се декларира от Съвета на ЕС (9876/09), „конкурентноспособността и растежа на европейската икономика биха могли да бъдат подобрени чрез поставянето на триъгълника на знанието в употреба, най-вече чрез развиване на партньорства между работодателите и образователни и изследователски институции, които да целят подкрепа за иновациите и внедряването им в практиката.” По този начин могат да бъдат използвани знанията и опита на работодателите в процеса на ученето през целия живот, за да може отделният индивид да придобие знания, умения, компетентности и положителна нагласа към труда, което от своя страна ще подобри неговите шансове да намери подходяща работа или да започне свой бизнес.

За да се постигне това, образователният елемент от триъгълника на знанието – „изследвания – иновации – образование” трябва да бъде засилен, започвайки още училище. Компетентностите и навиците за учене, придобити в училище, са важни за развиването на нови умения, подходящи за нови работни позиции на последващ етап от живота. (SEC(2008) 2177); (2006/962/EC & 2010/C 117/01)). За да се развият тези компетентности, при запазване на придобиването на базови умения в училище, училището има нужда от по-гъвкава учебна среда, осигурена от нови педагогически подходи и родени в търсенето на междупредметни връзки, с което да се обогати преподаването на отделния предмет. ИКТ предоставят особено важен инструмент при въвеждането в практиката на модерни и иновативни подходи в обучението. Технологиите предоставят и гъвкавата учебна среда, която благоприятства ученето през целия живот.

Joomla templates by Joomlashine