Една от най-успешните методики за разработване на партньорски отношения с индустрията и насърчаване на творчеството, конкурентоспособността, заетостта и развитието на предприемаческия дух е създадена от финландски университет за студенти на университетско ниво. Наречена „Учене чрез развитие" (LbD), тази методология е избрана от екипа на проекта, тъй като е пряко насочена към проблемите на изграждането на тесни връзки между образованието и работното място, както и към насърчаване на творчеството и иновациите и в двете области.

LbD sе прилaga успешно в областта на висшето образование. В рамките на този проект методологията на LbD ще се адаптира за средното образование. Тя ще се адаптира от педагогически и процесуалните аспекти, както и за използване в цяла Европа, чрез отчитане на културните, правните и локални особености. Ще се създадат обучителни курсове и уебинари за заинтересованите страни в процеса на адаптация: учители, администратори, представители на бизнеса и правителството. Обученията ще бъдат пилотирани в цяла Европа, което води до мащабна подготовка на окончателен обучителен курс.

В подкрепа на педагогиката, в рамките на проектът ще се адаптира платформа за обучение (на базата на технология с отворен код), която ще даде възможност на всички заинтересовани страни да си взаимодействат по начин, който е независим от времето и мястото и прави ученето лесно достъпно за всички поколения. Тази парадигма е критичен елемент на методологията, която насърчава интердисциплинарно сътрудничество, при което всички участници печелят, създавайки нови знания, включително опознаване на работното място.

За „Ученето чрез развитие”

LbD интегрира ИКТ в преподаването и ученето и се основава на пет принципа: 1) автентичност, 2) партньорство, 3) преживяване, 4) изследователски подход, и 5) творчество. Преподаването по метода на LbD се основава на специфичен развиващ проект, чиито корени са в света на труда, и който поражда нови практики и компетенции. Прагматичната теория на познанието счита, че реалните ситуации са фокусна точка на ученето, целта на която е практическо развитие на тези ситуации. Тази методика има общи точки с други успешни подходи към ученето като Service-learning, множествените интелигентности, обучителни общности, учене чрез правене, проект-но-базирано обучение и ситуирано учене.

Подобрение на ИКТ уменията и учене, основано на ИКТ, е ключова цел на този проект. Водещи изследователи, практици, администратори и политици от различни страни подчертават значението на една реформа на образованието чрез технологиите и социалните медии, подготовка на учители, учебни програми и обучение. Това ще подпомогне придобиването през целия живот на ключови компетентности чрез ИКТ. Това ще укрепи връзката между формалните и неформални измерения на ученето. Проектът отчита концепцията за развитието на личността и ще използва инструменти и методи, които са подходящи за млади хора и ще ги насърчи за обмен на идеи. Той ще използва форми на обучение, при които процесът е по-важен от резултата.

Кумулативното въздействие на методологията се състои в това, че:

  • учащи, учители и света на труда могат да се сдобият с нови начини на мислене, ичене и съзидаване;
  • процесът на обучение се развива в мрежа общности в образователни институции и в обществото, което дава възможност за международно сътрудничество и засилване на много умения за учене през целия живот;
  • всяко общество се превръща в мрежово, където различните поколения се подкрепят и работят заедно и така се разчупват бариерите на обучение, работа, заетост и социалното изключване.
  • ЕС става по-силен, набирайки средства, чрез които да отговори на предизвикателствата на бъдещото общество.
Joomla templates by Joomlashine